தொடர்புக்கு

A.Mohamed Alim BBA., PGDCT.,

Imalaya Design & VALAIYUGAM Website

Administrative Office

MAB Complex, PKT Road,

Muthupet – 614704. 

Thiruvarur District

Tamilnadu, India

Mobile No : +91 9842118811

E-Mail : valaiyugam2020@gmail.com